Cégalapítás

CÉGALAPÍTÁS ROMÁNIÁBAN

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
2. CÉGBEJEGYZÉS MENETE
3. NÉHÁNY FONTOS RÉSZLET

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A kereskedelmi társaságok megalapítását az 1990-es évi 31-es számú kereskedelmi társaságokra vonatkozó törvény szabályozza.Romániában egy cég megalapítása nem tart tovább egy hétnél, s ezt követően a cég Európai Adószáma is mindössze pár nap alatt kiváltható, ami azt jelenti, hogy egy hét leforgása alatt számlaképes egy újonnan alakult romániai cég.A törvény által cégalapításra feljogosított intézmény a Cégbíróság, de a cégalapítás folyamatában jogi tanácsadást és teljes körű ügyintézést vállal elsősorban a Kereskedelmi Kamara, de különböző ügyvédi irodák és tanácsadással foglalkozó magánvállalkozások is.

A romániai törvénykezés által szabályozott vállalkozástípusok a következők:
-korlátolt felelősségű társaság (román rövidítése: SRL)
-részvénytársaság (román rövidítése: SA)
-egyéni vállalkozásformák (román rövidítése: PFA, II, AF)

A korlátolt felelősségű társaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul. A korlátolt felelősségű társaság elnevezést a társaság cégnevében fel kell tüntetni. A korlátolt felelősségű társaság alapítóinak száma nem lehet több 50 tagnál.A korlátolt felelősségű társaság alaptőkéje nem lehet kisebb mint 200 lej (kb. 45 euró). Korlátolt felelősségű társaságot létrehozhat akár egyedüli részestárs is. Egy magán vagy jogi személy csak egy korlátolt felelősségű társaságban lehet egyedüli részestárs. A tagok határozatait a közgyűlés hozza. Az ügyvezetők kötelesek összehívni a társaság székhelyén a taggyűlést legalább évente egyszer, vagy valahányszor erre szükség van.

A részvénytársaságot alapító tagok lehetnek úgy magán mint jogi személyek.A részvénytársaság alaptőkéje nem lehet kisebb mint 90.000 lej (kb. 21.000 euró). Ami a részvénytársaságok vezetését illeti, a törvénykezés jól elkülöníthető szervek létrehozására kötelez (döntéshozói testület-közgyűlés, ügyvezető tanács és a cenzorok ).A részvénytársaságot egy vagy több ideiglenes és visszahívható ügyintéző adminisztrálja.A társaságon belül az ellenőrzői szerepkört a cenzorok látják el. A részvénytársaságnak három cenzora és egy cenzor helyettese kell legyen melyek közül legalább egyiküknek hiteles könyvelőnek kell lennie.

Az egyéni vállalkozásformák az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy által alapított, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyok, amelyek a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jönek létre.Az egyéni cég jogképes, cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.Az egyéni cégnek kizárólag egy tagja (alapítója) lehet. Egy természetes személy kizárólag egy egyéni cég tagja (alapítója) lehet.


CÉGBEJEGYZÉS MENETE (A KERESKEDELMI KAMARÁNÁL)
A korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársasághoz szükséges bejegyzési dosszié összeállítása

A dossziénak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:

 1. Bejegyzési kérés - típusnyomtatvány
 2. A név használhatóságának ellenőrzését bizonyitó okirat
  A cégalapítás során az alapítók egyik legfontosabb feladata lett a cég nevének gondos megválasztása. Nagyon fontos, hogy a cégalapításkor az alapítók egyedi nevet találjanak a cégnek, mivel a cégnévnek (rövidített névnek) az ország területén bejegyzett más cég elnevezésétől, a cégforma különbözőségén túlmenően is egyértelműen különböznie kell.
 3. Alapító okirat
  Az alapító okiratban meg kell határozni a cég azon tevékenységeit, amelyeket feltüntetni kíván és kötelező a főtevékenység a TEÁOR szám szerinti megjelölése.Ennek során - a statisztikai nomenklatúra szerinti besorolásra való tekintet nélkül - minden olyan tevékenység megjelölhető, amit törvény nem tilt vagy nem korlátoz.
  Megj: Az alapító okírat elkészítését szükség esetén a kereskedelmi kamara munkatársai elvégzik.
 4. Személyazonossági másolat
 5. A cég székhelyéül, telephelyéül, fióktelepéül szolgáló ingatlanra vonatkozó használati jogosultság igazolása
  Megj: Az dokumentum elkészítésében a kereskedelmi kamara munkatársai tudnak segíteni.

 6. A lakóbizottság és a közvetlen módon befolyásolt szomszédok beleegyezésének bizonylata (típusnyomtatvány kitöltése), - családi ház esetén nem szükséges
 7. Bankszámlanyitás, törzstőke befizetése és a befizetés letétetelének bizonylata.
 8. Az ügyvezető aláírási címpéldánya - közjegyzői nyilatkozat
 9. Közjegyzői nyilatkozat, melyben az alapító tagok, ügyvezető/k, cenzor/ok elfogadják funkciójukat és kijelentik hogy nem állnak fenn az alábbi kizáró feltételek:nem büntetett előéletűek és nincs tartozásuk a román állam fele. (Egyedüli tulajdonos esetén még ide jön az egyedüli alapítói nyilatkozat, amelyből kitűnik, hogy nem egyedüli alapító más cégben).
 10. Típusnyomtatvány kitöltése, melyben a kérelmező nyilatkozza, hogy tisztában van az állategészségügyi, környezetvédelmi és munkavéldelmi jogi előirásokkal.
 11. Típusnyomtatvány a pénzügyi bejegyzéshez
 12. Típusnyomtatvány a székhelynek használt helység bejegyzésének kérelmezésére

A felsorolt típusnyomtatványok kitöltésésben segítséget nyújt a Kereskedelmi és Iparkamara jogi tanácsadója.

A korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság megalapítási folyamatának költsége hozzávetőlegesen 200 euró (plusz az alaptőke).

Az egyéni vállalkozásformákhoz szükséges bejegyzési dosszié összeállítása

A dossziénak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:

 1. Bejegyzési kérés - típusnyomtatvány
 2. A név használhatóságának ellenőrzését bizonyitó okirat
  (A név nem más mint a kérelmező családi és utóneve illetve a családi és utóneve az édesapja ill. az édesanyja utónevének kezdőbetje.)
 3. Személyazonossági másolat
 4. A cég székhelyéül, telephelyéül, fióktelepéül szolgáló ingatlanra vonatkozó használati jogosultság igazolása
 5. A lakóbizottság és a közvetlen módon befolyásolt szomszédok beleegyezésének bizonylata (típusnyomtatvány kitöltése),- családi ház esetén nem szükséges
 6. Szakmai felkészültséget illetve tapasztalatot bizonyító igazolványok, oklevelek.
 7. Az egyéni vállalkozás kérelmezőjének aláírási címpéldánya - a Cégbíróságon mutatja be.
 8. Típusnyomtatvány kitöltése, melyben a kérelmező nyilatkozza, hogy tisztában van az állategészségügyi, környezetvédelmi és munkavéldelmi jogi előirásokkal.
 9. Típusnyomtatvány a pénzügyi bejegyzéshez

Megj: A felsorolt típusnyomtatványok kitöltésésben segítséget nyújt a Kereskedelmi és Iparkamara jogi tanácsadója.

Az egyéni vállalkozásformák megalapítási folyamatának költsége hozzávetőlegesen 400 lej (kb. 90 euró).

 

NÉHÁNY FONTOS RÉSZLET

A romániai törvényhozás négy kategóriát különböztet meg amikor különleges figyelmet kell fordítani a TEÁOR kódokra (bövebb információkkal a kereskedelmi kamara munkatársai tudnak segíteni).

 1. Azon tevékenységi körök listája, melyek meg vannak tiltva bizonyos cégformáknak: 8422, 9200, 2446, 6910, 6419, 6611, 6612, 6630, 6511, 6512, 6520, 6530, 9312, 4932, 4910, 8553, 2020, 4675, 8010, 5229, 6621, 6622, 6629, 2051, 6420, 6430, 6499.
 2. Azon cégkategóriák, amelynek megalapítása vagy alapító okirat megváltoztatása egy törvény által előirt elsődlegesen megszerzett engedély beszerzésétől függő:hitelező intézmények, biztosító és viszontbiztosító társaságok, nyugdíjpénztárak, fegyver és töltény kereskedelem, tőkepiac.
 3. Azon tevékenységi körök listája, melyek gyakorlásához a törvény előírja, hogy kötelező módon egyedüli tevékenységi körként kell szerepeljenek: 6511, 6520, 6512, 6621, 6622, 6629, 8621, 8622, 8623, 8030.
 4. Azon tevékenységi körök listája, melyekre a törvény előírja, hogy kötelező módon fő tevékenységi körök kell legyenek: 6419, 6491, 6492, 6493, 6494, 6499, 6611, 6612, 6619, 6630, 7500, 4910, 4920, 5221, 8010, 9200, 7810, 6920.
IMPRESSZUM